Laat rapporteer vir werk

Estimated reading time: 4 minutes

 • Afwesigheid is ’n algemene probleem in die landbousektor wat ’n groot invloed op besigheidsaktiwiteite wanneer personeel laat raporteer vir werk.
 • Stiptelikheid is ’n belangrike eienskap wat van werknemers in die werksomgewing verwag word.
 • Wanneer ’n werknemer herhaaldelik laat vir werk rapporteer, kan dit verskeie nadele inhou.
 • Dissipline in die werksplek het ten doel om gedrag aan te pas en te verbeter deur regstelling, konsultasies en waarskuwings, eerder as om ’n werknemer te straf of ontslaan.
 • Dit is belangrik dat werknemers bewus is van die nadele van laat rapporteer vir werk en die moontlike gevolge van nie-nakoming van die dissiplinêre kode.

Afwesigheid is ’n algemene probleem in die landbousektor wat ’n groot invloed op besigheidsaktiwiteite het en effektief aangespreek moet word om produktiwiteit te verseker.

Afgesien daarvan om nie by die werk te wees nie, sluit afwesigheid ook laatkommery in. Solank as wat die werknemer nie by die werk is nie, is dit steeds afwesigheid. Dit is die werknemer se plig om dienste te lewer volgens die werksure wat deur die werkgewer vereis word. Indien werknemers die reëls oortree, het die werkgewer die reg om op te tree.

Nadele van laat rapportering

Stiptelikheid is ’n belangrike eienskap wat van werknemers in die werksomgewing verwag word. Dit spreek van ’n professionele houding, toewyding tot die werk, en respek vir medewerknemers se tyd en die besigheid as geheel.

Wanneer ’n werknemer herhaaldelik laat vir werk rapporteer, kan dit verskeie nadele inhou:

 • ’n Verlies aan produktiwiteit: Een werknemer se laatkommery kan die hele span se aktiwiteite vertraag en die effektiwiteit van die werksdag negatief beïnvloed.
 • Beplanning van werkskedules: Laatkommery kan die dag se beplanning beïnvloed, veral ten opsigte van spanaktiwiteite, en kan ’n negatiewe atmosfeer skep.
 • Ontevredenheid onder werknemers: Laatkommery kan ontevredenheid onder kollegas skep, die moraal van die span affekteer en gevolglik ’n negatiewe atmosfeer skep.
 • Swak beeld: Indien die werknemer betrokke by kliëntediens is, kan laatkommery ’n swak indruk skep en die besigheid se beeld skade berokken.
 • Verlies aan vertroue: Herhaaldelike laatkommery kan vertroue in die werknemer ondermyn, wat geleenthede vorentoe moontlik kan inperk.

Lees meer oor gedragskodes in die werksplek hier.

Hoe om afwesigheid te hanteer

Die dissiplinêre kode sit die werksplek se reëls met toepaslike sanksies uiteen. Dit is uiters belangrik dat hierdie reëls met werknemers bespreek word en op skrif gestel word. Slegs dan kan werkgewers bewys dat werknemers bewus is van die reëls asook die gevolge wanneer hierdie reëls oortree word.

Daar is drie belangrike stappe:

 • Bespreek die afwesigheid met die oortreder tydens ’n onderhoud en notuleer wat gesê word.
 • Die werknemer moet bewys dat die afwesigheid regverdigbaar was.
 • Die werknemer mag redes aanvoer vir die afwesigheid, maar selfs indien ’n rede geldig is kan dit onaanvaarbaar wees – pas die dissiplinêre kode toe.

Dissiplinêre optrede

Dissipline in die werksplek het ten doel om gedrag aan te pas en te verbeter deur regstelling, konsultasies en waarskuwings, eerder as om ’n werknemer te straf of ontslaan. Ontslag moet altyd die laaste opsie wees.

Die werkgewer moet die erns van die oortreding oorweeg en progressiewe dissipline toepas op grond van die aard van die wangedrag, soos in die geval van laatkommery:

 • Eerste oortreding: Skriftelike waarskuwing – ’n informele waarskuwing wat daarop gemik is om die werknemer se aandag op die probleem te vestig en aan te spoor om in die toekoms beter te doen.
 • Tweede oortreding: Ernstige skriftelike waarskuwing – hierdie waarskuwing beklemtoon die erns van die saak en benadruk die moontlike gevolge van verdere oortredings.
 • Derde oortreding: Finale skriftelike waarskuwing – dit waarsku die werknemer dat verdere oortredings sal lei tot ernstiger dissiplinêre maatreëls, insluitend die moontlikheid van ontslag.
 • Vierde oortreding: Ontslag – neem kennis dat geen ontslag mag plaasvind sonder ’n voorafgaande dissiplinêre verhoor wat beide prosedureel en substantief billik is nie.

Die erns van die oortreding word beïnvloed deur die werknemer se tipe werk en verantwoordelikheid, die (moontlike) gevolge van die oortreding, asook die impak van die oortreding op die werknemer-werkgewer se vertrouensverhouding.

Dit is belangrik dat werknemers bewus is van die nadele van laat rapporteer vir werk en die moontlike gevolge van nie-nakoming van die dissiplinêre kode. Deur ’n professionele benadering te handhaaf en stiptelikheid te bevorder, kan werknemers die moraal van die span verhoog en ’n positiewe bydrae tot die besigheid lewer. – Tiaan Botes, junior regsadviseur, LWO Werkgewersorganisasie

Vir meer inligting, kontak Tiaan Botes by tiaan@lwo.co.za of info@lwo.co.za.

Onbetaalde skorsing as ‘n alternatief tot ontslag

Estimated reading time: 4 minutes Die Wet op Arbeidsverhoudinge,1995 (Wet 66 van 1995) (die...

’n Beplanningskalender vir herkouerprodusente

Estimated reading time: 8 minutes Veeplaas het by finansiële kenners gaan aanklop om uit...

Regverdige en billike vergoeding vir grond

Estimated reading time: 5 minutes Artikel 25(2) van die Grondwet van die Republiek van...

Predators and problem animals on South African livestock farms

Estimated reading time: 6 minutes Livestock producers face many challenges, such as predator-related losses....