NWK is verbind tot die deursigtigheid van sy silovoorrade en -werksaamhede, en verwelkom gereelde oudits wat onder meer deur die Johannesburgse Aandelebeurs (JSE) en Suid-Afrikaanse Graaninligtingsdiens (Sagis) onderneem word.

鈥淒aar word beweer dat landboumaatskappye graan verkoop wat hulle nie in voorraad het nie, pryse manipuleer en kunsmatige tekorte skep. Volgens Nico Pieterse, senior bestuurder van graan by NWK, word ook beweer dat die JSE en Sagis ni茅 gereelde oudits uitvoer om te bevestig dat silosertifikate wat uitgereik word, wel met die werklike hoeveelhede ooreenstem nie.

Dit volg nadat die JSE onlangs bevind het dat 艍 ander landboumaatskappy die rapporteringsre毛ls vir silovoorrade oortree het. Gevolglik het sommige graanprodusente die JSE van nalatigheid beskuldig en in mediaberigte beweer dat dit by ander landboumaatskappye 贸贸k gebeur en 艍 negatiewe uitwerking op graanpryse het.

Interne oudits van NWK se silo鈥檚

Interne oudits word twee keer per jaar by NWK se silo鈥檚 uitgevoer. Die eksterne ouditeur, PwC, onderneem ook elke jaar 艍 oudit. Die JSE het in 2020 oudits by NWK se silo鈥檚 op Delareyville, Ottosdal, Koster, Vermaas, Bodenstein en Coligny uitgevoer. Voorts het die onafhanklike konsultant, Chris Sturgess, in opdrag van di茅 aandelebeurs, n贸g twee bykomende oudits op NWK se silo鈥檚 en di茅 van sy konkurrente gedoen.

Sagis het onlangs 艍 fisiese oudit by NWK onderneem en dit geskied een keer elke twee jaar. NWK stuur ook maandeliks inligting rakende voorrade aan Sagis en die JSE, wat 贸贸k aan 艍 oudit onderwerp word.

鈥淣WK se interne kontrolestelsels is van so 艍 aard dat jy nie graan kan verkoop as jy dit ni茅 het nie. Graanvoorrade word daagliks deur silobestuurders gemonitor en by die onderskeie streeksbestuurders aangemeld, waarna NWK se voorraad- en finansi毛le afdelings dit nagaan.鈥

Oudits stop nie by silo鈥檚 nie

鈥淏oonop stop oudits nie by silo鈥檚 nie. Meulenaars moet ook die hoeveelhede wat hulle aangekoop het, bekendmaak. Die hele waardeketting word aan oudits onderwerp en daar is gedurig kruisverwysings wat enige ongerymdhede met silosertifikate sal uitwys,鈥 het Pieterse verduidelik.

鈥淚ntegriteit was nog altyd een van die waardes waarop NWK sy sakemodel geskoei het. Suid-Afrika se oudste landboumaatskappy sal hom nie skuldig maak aan enige oortreding by die uitreik van silosertifikate nie,鈥 het Theo Rabe, hoof uitvoerende beampte van NWK, beaam.

Vir meer inligting, kontak Johan Bezuidenhout by 018 633 1368, stuur 艍 e-pos aan jbezuidenhout@nwk.co.za of besoek NWK se webwerf

NWK is committed to the transparency of its silo quantities and operations, and welcomes the regular audits performed by the JSE, as well as the South African Grain Information Service (Sagis).

鈥淚t is alleged that agricultural companies sell grain which they don鈥檛 have in stock yet, manipulate prices, and create artificial shortages. It is also alleged that the JSE and Sagis do not undertake regular audits to verify that the silo certificates issued correspond with actual quantities,鈥 said Nico Pieterse, senior manager of grain at NWK.

This follows a recent discovery by the JSE that another agricultural company had transgressed the reporting rules of silo quantities. Some grain producers subsequently accused the JSE of negligence and alleged in media reports that it occurs at other agricultural companies too, and that this practice has a negative impact on grain prices.

Internal audits at NWK silos are conducted twice a year, and external auditor, PwC, also conducts an annual audit. In 2020, the JSE performed no fewer than six audits at NWK鈥檚 silos at Delareyville, Ottosdal, Koster, Vermaas, Bodenstein, and Coligny. Furthermore, the independent consultant, Chris Sturgess, undertook two additional audits at NWK鈥檚 silos and those of its competitors, by order of the JSE. At the time of writing, Sagis was conducting a physical audit at NWK, which takes place once every two years.

Rigorous practices remain the norm

NWK also supplies the JSE and Sagis with monthly reports on quantities that are subject to an audit. 鈥淣WK鈥檚 internal control systems is of such a nature that you cannot sell grain if you don鈥檛 have it. Grain quantities are monitored daily by silo managers, who report these numbers to regional managers, after which they are verified by NWK鈥檚 stock and financial divisions.

鈥淎udits do not stop at silos. Mills also have to disclose the quantities they purchase. The entire value chain is subject to audits, and there are constant cross references which will point out any discrepancies on silo certificates,鈥 Pieterse explained.

鈥淚ntegrity has always been one of the values on which NWK bases its business model. South Africa鈥檚 oldest agricultural company will never transgress when issuing silo certificates,鈥 Theo Rabe, CEO of NWK, concluded.

For more information, contact Johan Bezuidenhout, on 018 633 1368, jbezuidenhout@nwk.co.za, or visit www.nwk.co.za.