Estimated reading time: 8 minutes

Gedurende September 2018 het BKB sy aandeelhouers meegedeel dat die maatskappy in die proses is om aansoek om ‘n notering op die beurs wat deur Kaapstadse Aandelebeurs Eiendoms Beperk (‘CTSE’) bedryf word, te doen. As gevolg van onvoorsiene omstandighede, is die aansoekproses om op die CTSE te noteer gestaak. Die maatskappy het nou besluit om met die proses voort te gaan en die notering is geskeduleer om op 10 Maart 2022 plaas te vind. Hier volg belangrike inligting vir aandeelhouers.

Read it in English.

  1. Aandeelhouers van BKB (‘aandeelhouers’) word verwys na die brief gedateer 22 Desember 2021 wat op die BKB-webwerf gepubliseer is ten opsigte van die voorgestelde notering van die Maatskappy op die beurs wat deur Cape Town Stock Exchange bedryf word (‘CTSE-notering’).
  2. Soos aan aandeelhouers gekommunikeer is, is daar verwag dat die voorgestelde CTSE-notering teen die middel van Februarie 2022 sou geskied. Om egter te sorg dat aandeelhouers voldoende tyd het om hulle aandele te dematerialiseer en aandelehandelsrekenings te open, het die Maatskappy besluit om die CTSE-notering tot die begin van Maart 2022 (‘verwagte BKB-noteringsdatum’) uit te stel.
  3. Met die oog daarop dat aandeelhouers hulle BKB-aandele op die verwagte BKB-noteringsdatum op die CTSE kan verhandel, word aandeelhouers aangemoedig om die volgende prosedures te volg:

4. Dematerialiseringsvereiste per wet opgelê

4.1      In ooreenstemming met die bepalings van die Wet op Finansiële Markte, 2012 (Wet 19 van 2012), soos gewysig (‘WFM’), is die verhandeling van aandele wat op enige gelisensieerde aandelebeurs in Suid-Afrika (soos byvoorbeeld CTSE of die JSE) genoteer gaan word, net moontlik as sodanige aandele in ’n gedematerialiseerde formaat, d.w.s. elektronies by ’n makelaar in ’n aandelehandelsrekening, gehou word (‘gedematerialiseerde formaat’).

4.2         Gevolglik sal daar van enige aandeelhouers van ’n maatskappy wat van voorneme is om sy aandele op ’n gelisensieerde aandelebeurs te laat verhandel en wie se uitgereikte aandele in sertifikaatformaat gehou word, d.w.s sy aandeelhouers hou hulle aandele in fisiese aandelesertifikate (‘sertifikaatformaat’), vereis word (soos deur die WFM opgelê word) om ’n proses te ondergaan om hulle aandele van sertifikaatformaat in gedematerialiseerde formaat (wat elektronies gehou word) te omskep (‘dematerialiseringsproses’).

4.3         Net aandeelhouers wat die dematerialiseringsproses suksesvol afgehandel het en wat ’n aandeleverhandelingsrekening geopen het, sal met ingang van die datum waarop die notering van die betrokke maatskappy geïmplementeer word, in hulle aandele kan handel dryf.

4.4         Aandeelhouers moet daarop let dat bogemelde proses eweneens vir hulle geld en die direksie sy aandeelhouers aanmoedig om proaktief aan die dematerialiseringproses deel te neem (hieronder verduidelik), wat na die direksie se mening ’n belangrike stap is om aandeelhouerdeursigtigheid en toekomstige handel in BKB-aandele te bevorder.

4.5         Gevolglik, om voor te berei vir die CTSE-notering en om aandeelhouers in staat te stel om hulle BKB-aandele te verhandel wanneer die CTSE-notering effektief raak op die verwagte BKB–CTSE-noteringsdatum of sodanige ander datum wat aan aandeelhouers gekommunikeer kan word, indien van toepassing (‘CTSE-notering effektiewe datum’), is die doel van dié brief om aandeelhouers (op wie dit van toepassing is) in te lig oor die formele proses en optrede wat van hulle vereis word om hulle BKB-aandele wat in sertifikaatformaat gehou word, in gedematerialiseerde formaat te omskep. BKB-aandeelhouers word ook verwys na die vloeidiagram in Bylaag A wat die dematerialiseringsproses illustreer.

5.            Dematerialiseringsproses vir BKB-aandeelhouers wat nie BKB-aandelesertifikate hou nie of wie se BKB-aandele deur BKB in veilige bewaring gehou word (‘sertifikaatlose BKB-aandeelhouers’)

5.1         Van Sertifikaatlose BKB-aandeelhouers word geen optrede vereis wat die Dematerialiseringsproses betref nie, aangesien hulle BKB-aandele as deel van die Dematerialiseringsproses outomaties in Gedematerialiseerde Formaat omskep sal word.

5.2     Sertifikaatlose BKB-aandeelhouers wat op die CTSE-notering effektiewe datum egter in hulle aandele wil handel dryf, sal (voor die CTSE-notering effektiewe datum) ’n aandeleverhandelingsrekening by ʼn CTSE-goedgekeurde aandelemakelaar moet open. Verwys na Afdeling 8 hieronder.

6. Dematerialiseringsproses vir BKB-aandeelhouers wat BKB-aandelesertifikate hou (‘BKB-aandeelhouers met sertifikate’)

6.1         BKB-aandeelhouers met sertifikate wat hulle BKB-aandele op die CTSE-notering effektiewe datum wil verhandel, moet nie later nie as 17:00 op Vrydag 4 Maart 2022:

6.1.1    ’n Inlewer-en-oordragvorm (aangeheg hierby as Bylaag C), behoorlik onderteken en ingevul (in ooreenstemming met die opdragte daarop) (“Inlewervorm”) terugstuur, welke vorm ook op versoek by (1) BKB se aandeleklerk, Marinda van Niekerk by telefoonnommer 041 5033062 of per epos by marinda.vanniekerk@bkb.co.za of by (2) BKB se maatskappysekretaris, Johannette Oosthuizen, by telefoonnommer 041 503 3060 of per epos by jo.oosthuizen@bkb.co.za of (3) per epos by CTSE Registry by admin@ctseregistry.co.za beskikbaar is; anders kan BKB-aandeelhouers by hulle naaste handelstak (verwys na paragraaf 6.2 hieronder) ’n inlewervorm verkry; en

6.1.2.   die ingevulde en ondertekende inlewervorm, saam met sodanige toepaslike BKB-aandelesertifikaat(-ate), indien of aflewer by hulle naaste BKB-handelstak, waar ’n aangewese takbestuurder dit in ontvangs sal neem en op sy beurt aan die betrokke BKB-aandeelhouer met sertifikate ’n toepaslike ontvangsbewys sal verskaf.

6.2.      Let wel: BKB-aandeelhouers met sertifikate word verwys na Bylaag B vir ’n uiteensetting van die toepaslike handelstakke, liggings, kontakbesonderhede en aangewese individue wat die BKB-aandeelhouers met sertifikate in dié verband sal bystaan.

6.3.      BKB-aandeelhouers met sertifikate wat ’n alternatiewe reëling wil tref in verband met die dematerialiseringsproses wat op hulle van toepassing is, is welkom om met BKB se (1) aandeleklerk, Marinda van Niekerk by telefoonnommer 041 5033062 of per epos by marinda.vanniekerk@bkb.co.za of (2) die maatskappysekretaris, Johannette Oosthuizen, by telefoonnommer 041 503 3060 of per epos by jo.oosthuizen@bkb.co.za in verbinding te tree.

7.            Dematerialiseringsproses vir BKB-aandeelhouers wat BKB-aandelesertifikate hou wat verlore of vernietig is [‘BKB-aandeelhouers met (verlore/vernietigde) sertifikate”]

7.1.        BKB-aandeelhouers met (verlore/vernietigde) sertifikate moet:

7.1.1. Ongeag daarvan dat die sertifikate met betrekking tot sodanige aandeelhouers verlore of vernietig is, die inlewervorm invul en onderteken (verwys na paragraaf 6.1 tot 6.3 hierbo in verband met die verkryging van die vereiste inlewervorm; en

7.12   saam met die ingevulde en ondertekende inlewervorm, bewys te dien effekte na bevrediging van die direksie verskaf en daarbenewens ook ’n behoorlik ingevulde en ondertekende vrywaringsvorm wat op versoek by CTSE Registry (admin@ctseregistry.co.za) of die maatskappy-aandeleklerk, Marinda van Niekerk, by kontaknommer 041 503 3062 of per epos by marinda.vanniekerk@bkb.co.za of by die maatskappysekretaris, Johannette Oosthuizen by kontaknommer 041 5033060 of per epos by jo.oosthuizen@bkb.co.za (‘vrywaringsvorm’) beskikbaar is, indien.

7.2.    Ná indiening van hulle inlewervorm en vrywaringsvorm, soos hierbo uiteengesit word, kan die direksie afsien van die vereiste wat van toepassing is op ’n aandeelhouer van (verlore/vernietigde) sertifikate wat die inlewering van sy/haar BKB-aandelesertifikaat(-ate) betref.

8. Ná dematerialisering en opening van ’n aandelehandelsrekening

8.1.      Aandeelhouers wat die dematerialiseringsproses wat op hulle van toepassing is, soos hierbo uiteengesit word, suksesvol afgehandel het en op die CTSE-notering effektiewe datum hulle BKB-aandele wil verhandel, moet (voor die CTSE-notering effektiewe datum) ’n aandeleverhandelingsrekening by ’n CTSE-goedgekeurde aandelemakelaar open. In dié verband moet aandeelhouers daarop let dat A-Trade Eiendoms Beperk (‘A-Trade’) tans die gemagtigde ekwiteitmakelaarsdiensverskaffer op die CTSE-gebied is.

8.2.      Onmiddellik voor die CTSE-notering effektiewe datum sal die BKB-aandelesertifikate van BKB-aandeelhouers wat die dematerialiseringsproses suksesvol afgehandel het, gekanselleer word, hulle BKB-aandele outomaties in gedematerialiseerde formaat omskep word en daarna oorgeplaas word na ’n genomineerde rekening wat deur CTSE Registry Services Eiendoms Beperk (‘CTSE Registry’) beheer word. As bewaarder sal CTSE Registry BKB-aandele hou namens elke BKB-aandeelhouer (wat die voordelige houer daarvan sal bly). Aandeelhouers sal ná die CTSE-notering effektiewe datum ʹn staat van CTSE Registry ontvang waarin hulle verwittig word van die getal BKB-aandele wat gehou word.

8.3.      CTSE Registry (wat ’n volfiliaal van CTSE is) is ʹn Strate-goedgekeurde oordragsekretaris en tree as ’n sentrale onafhanklike register van voordelige eienaarskap op.

8.4.      Alle aandeelhouers sal ook ’n gratis CTSE Registry-rekening ontvang, wat hulle in staat stel om (i) te kyk na hulle transaksiegeskiedenis, aankondigings en ander kommunikasie (soos stem- en verkiesingsaankondigings) wat deur CTSE Registry gestuur word, (ii) portefeuljestate te genereer, en (iii) belastingsertifikate en nog baie meer te verkry.

8.5.      Benewens die bostaande en met betrekking tot BKB-aandeelhouers wat soos op die CTSE-notering effektiewe datum hulle aandelehandelsrekenings suksesvol geopen het, sal die BKB-aandele van sodanige aandeelhouers met aanvang van die CTSE-notering effektiewe datum outomaties sonder enige bykomende koste ook in hulle onderskeie aandeleverhandelingsrekenings (insluitende in elke BKB-aandeelhouer se persoonlike CTSE Registry-rekening) weerspieël word.

8.6.      Indien ’n aandeelhouer kies om voor die CTSE-notering effektiewe datum (en daarna) nie ’n aandeleverhandelingsrekening te open nie, sal sodanige aandeelhouer se aandele eers met ingang van die CTSE-notering effektiewe datum in die betrokke aandeelhouer se persoonlike CTSE Registryrekening weerspieël word en, ná geslaagde registrasie van ’n aandeleverhandelingsrekening, sal die betrokke aandeleverhandelingsrekening daarna outomaties bygewerk word om voormelde aandeelhouer se BKB-aandele te weerspieël.

Luister hier na RSG-onderhoude deur BKB geborg.

9.            Navrae en kontakbesonderhede

9.1.      BKB-aandeelhouers wat verdere inligting oor die dematerialiseringsproses verlang, kan met (1) BKB se maatskappysekretaris, Johannette Oosthuizen, by telefoonnommer 041 503 3060 of per epos by jo.oosthuizen@bkb.co.za of (2) Marinda van Niekerk by telefoonnommer 041 503 3062 of per epos by marinda.vanniekerk@bkb.co.za of (3) Estelle de Jager van CTSE Registry (wat die oordragsekretaris van BKB is) by telefoonnommer 011 100 8352 of per epos by admin@ctseregistry.co.za vir bystand in verbinding tree.

9.2.      Aandeelhouers wat verdere inligting oor die opening van ’n aandeleverhandelingsrekening, spesifiek die opening van ’n A-Trade-rekening, verlang, moet asseblief www.atrade.co.za besoek of met A-Trade (1) per epos by general@atrade.co.za of (2) by telefoonnommer 087 095 3359 in verbinding tree. – Johannette Oosthuizen, maatskappysekretaris, BKB Beperk

BELANGRIKE KENNISGEWING: Onderworpe aan ’n verandering van die verwagte BKB–CTSE-noteringsdatum, indien enige, word daar met die oog op die bevestiging van die finale BKB-aandeleregister as voorbereiding vir die CTSE-notering verwag dat die BKB-aandeleregister vanaf 17:00 op Vrydag 4 Maart 2022 tot die effektiewe CTSE-notering datum gesluit sal wees en geen handel in BKB se aandele toegelaat sal word nie.